Användarvillkor

Var noga med att godkänna dessa villkor innan du använder tjänsten "Google Tasks Client" som tillhandahålls av Google Tasks Client-teamet (nedan kallat "driftsteamet").

Artikel 1 Användningsvillkor

Google Tasks Clients användarvillkor (nedan kallade "villkoren") gäller för alla relationer mellan ledningsgruppen och alla användare av tjänsten (nedan kallade "användare"). Kommer att göra. Genom att använda den här tjänsten anses användaren ha godkänt innehållet i detta avtal. Utöver detta avtal godkänner användaren olika regler som fastställs av ledningsgruppen (nedan kallade "enskilda regler") och använder den här tjänsten. Om bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna skiljer sig från detta avtal, ska bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna ha företräde. Detta avtal och enskilda bestämmelser (nedan kallat "detta avtal osv.") kan när som helst ändras efter ledningens gottfinnande utan föregående meddelande till användaren. Om detta avtal ändras träder det i kraft när det visas på användarvillkoren om inte annat anges av ledningsgruppen. Dessutom ska de ändrade användarvillkoren tillämpas på användningen av den här tjänsten av den ändrade användaren, och av användningen ska användaren anses ha godkänt ändringen.

Artikel 2 Definition av termer

Betydelsen av de termer som används i dessa Allmänna villkor ska anges i följande punkter. "Den här tjänsten" är en tjänst från ledningsgruppen som gör det möjligt för användare att registrera, redigera och hantera information om Google-konton och uppgifter i ledningsteamtjänsten och ledningsteamtjänsten som medföljer detta. Avser alla tjänster som tillhandahålls av . "Ledningsgruppsida" betyder en webbplats som drivs av ledningsgruppen vars unika domän är "thetodo.net" och vars underdomän är valfri inklusive dess närvaro eller frånvaro. "Management Team Service" betyder applikationen och relaterad programvara "Google Tasks Client" som tillhandahålls av Management Team. "Registreringsinformation" avser e-postadress, namn, ikon och information som användaren tillhandahåller ledningsgruppen via den här tjänsten och alla tjänster som tillhandahålls av ledningsgruppens webbplats eller ledningsgruppstjänsten i samband med den här tjänsten. "Innehåll" avser data, dokument, programvara, bilder, tecken och all annan information. "Medlem" avser en användare som har slutfört användarregistreringsförfarandet och använder denna tjänst.

Artikel 3 Användningsvillkor för denna tjänst

De som vill använda denna tjänst ska använda denna tjänst med sin egen vilja och sitt ansvar efter att ha godkänt innehållet i detta avtal. När du använder den här tjänsten antas det att denna tjänstesida har samtyckt till att ta emot de data som har autentiserats genom Google OAuth-autentisering och godkänts av sig själv. Om sökanden dock har brutit mot dessa villkor etc. tidigare, om ledningsgruppen fastställer att det finns en risk att bryta mot dessa villkor etc., eller om ledningsgruppen fastställer att det är olämpligt. Vi kanske inte acceptera användningen av. När användaren matar in registreringsinformation, uppgiftsinformation eller annan information genom denna tjänst ska han / hon mata in den senaste riktiga och korrekta informationen som sin egen information. Medlemmar ska frivilligt ändra, lägga till eller på annat sätt hantera den registrerade informationen på egen risk.

Artikel 4 Ändringar av denna tjänst etc.

Ledningsgruppen kan ändra, lägga till, stänga av eller avsluta hela eller delar av denna tjänst när som helst av vilken anledning som helst (nedan kallad "förändring etc." i denna artikel). Ledningsgruppen kan ta ut en avgift för hela eller delar av denna tjänst. Ledningsgruppen ansvarar inte för skador som orsakats användaren på grund av förändringar i denna tjänst.

Artikel 5 Avbokning av registrering, avbrott i tjänsten

Ledningsgruppen kan återkalla användningsmyndigheten utan föregående meddelande om medlemmen fastställer att följande punkter gäller. Om det finns en handling som bryter mot detta avtal osv. Om det finns någon annan anledning till att ledningsgruppen bedömer vara olämplig I fallet med föregående stycke, även om någon skada uppstår för användaren, kommer ledningen att Vi tar inget ansvar. Om användningsmyndigheten återkallas baserat på föregående stycke ska ledningsgruppen inte vara skyldig att fortsätta att behålla användarens innehåll.

Artikel 6 OAuth-autentisering

Användaren ska endast beviljas användarbehörighet när den autentiseras från Google OAuth-autentiseringsknappen för den här tjänsten. När e-postadressen inte längre tillhör din kontroll måste du ändra den till en annan tillgänglig e-postadress som tillhör din kontroll. Du är ensam ansvarig för att hantera din e-postadress och lösenord. Medlemmar kan inte överföra eller använda e-postadressen och lösenordet som används för OAuth-autentisering till en tredje part. Resultatet av användningen och alla ansvar som är förknippade med den ska tillhöra den person som registrerade sig som användare. Skada orsakad av användning av ID och lösenord av tredje part, skada orsakad av att inte meddelas av ledningsgruppen på grund av felaktig e-postadress till ledningsgruppen, andra skador etc. Ledningsgruppen tar inget ansvar för detta.

Artikel 7 Uttag

Eftersom den här tjänsten endast autentiseras med Google OAuth-autentisering och inte behåller användarens medlemsdata på en extern server, finns det inget koncept att radera medlemsdata (kallas vanligtvis "uttag"). Om användaren vill blockera denna tjänst från Google-kontoinformationen ska användaren själv arbeta för att koppla bort den här tjänsten från webbplatsen för Google-kontoinformation. Vid den tiden ska ledningsgruppen inte vara skyldig att fortsätta att behålla den registrerade informationen eller innehållet hos den blockerade medlemmen eller något ansvar som härrör från den.

Artikel 8 Förbättring av användningsmiljön

Användare ska förbereda nödvändig utrustning, programvara, kommunikationsmedel etc. på egen bekostnad och ansvar, och ansluta och använda dem på lämpligt sätt. Användare ska vidta säkerhetsåtgärder såsom förebyggande av datavirusinfektion, obehörig åtkomst och informationsläckage enligt deras egen användningsmiljö. Ledningsgruppen är inte inblandad i användarens användningsmiljö och ansvarar inte för den.

Artikel 9 Hantering av personlig information

Ledningsgruppen ska hantera personlig information på lämpligt sätt baserat på ledningsgruppens "integritetspolicy".

Artikel 10 Bläddring och användning av statistiska uppgifter etc.

Ledningsgruppen skapar statistiska data etc. som har bearbetats, aggregerats och analyserats så att innehållet, registreringsinformationen etc. inte kan identifieras och identifieras, och användningshistoriken eller statistiska data etc. kan ses och användas utan eventuella begränsningar (tredje). Det ska vara möjligt för användare att se och använda det, tillhandahålla det som marknadsföringsmaterial, utveckla nya funktioner för denna tjänst och undersöka marknaden (men inte begränsat till detta), och användaren ska göra detta i Jag accepterar.

Artikel 11 Upphovsrätt till innehåll

Om innehållet som hanteras av användaren i denna tjänst motsvarar ett upphovsrättsskyddat verk, ska upphovsrätten till det upphovsrättsskyddade verket reserveras av användaren. Användaren ska inte utöva författarens moraliska rättigheter med avseende på användningen av arbetet av ledningsgruppen baserat på detta avsnitt och den tredje part som licensierats av ledningsgruppen. Med undantag för den upphovsrätt som anges i föregående stycke tillhör upphovsrätten och andra rättigheter relaterade till innehållet relaterat till denna tjänst till ledningsgruppen, och användaren får kopiera, skärma, offentligt sända, distribuera, överföra innehållet relaterat till detta tjänster utan tillstånd., Lån, översättning, anpassning, sekundär användning etc. är inte möjliga.

Artikel 12 Förbud mot användare

Användaren ska inte utföra någon handling som ledningsgruppen bedömer att falla under eller kan falla under vart och ett av följande punkter. ・ Handlingar som bryter mot dessa villkor etc. Handlingar som bryter mot lagar och förordningar eller allmän ordning och moral ・ Handlingar som antyder, inducerar, uppmuntrar eller rekommenderar olagliga handlingar, kriminella handlingar eller antisociala handlingar Ledningsgruppen , användare eller handlingar som kränker immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och varumärkesrättigheter för tredje part ・ Handlingar som kränker ledningens, användarnas eller tredje parts egendom, kredit, ära och integritet ・ För kommersiella ändamål eller kommersiella ändamål Åtgärder för att använda den här tjänsten för detta ändamål (exklusive de som överenskommits av driftsteamet) ・ Åtgärder som medför en börda för servern som inte omfattas av normal användning, handlingar som främjar den och andra handlingar som stör drift av denna tjänst Åtgärder -Skicka eller skicka skadliga datorprogram som datavirus -Andra handlingar som ledningen anser vara olämpliga

Artikel 13 Svar på överträdelser

Om ledningsgruppen fastställer att användaren har brutit mot detta avtal kan ledningsgruppen vidta följande åtgärder för användaren. Ledningen är dock inte skyldig att göra det. ・ Stoppa handlingar som bryter mot detta avtal etc. och be om att liknande handlingar inte upprepas. ・ Ta bort och korrigera överträdelsen. ・ Avbryt tillfälligt användningen av den här tjänsten. ・ Utlämnande av överträdelsefakta i och utanför denna tjänst (inklusive information till polisen och andra offentliga institutioner vid brottmål eller andra fall) Nackdel för användaren på grund av åtgärderna i föregående stycke Ledningen teamet hålls inte ansvarigt för eventuella skador som kan uppstå. Observera att vi inte accepterar några frågor eller klagomål angående de åtgärder som ledningsgruppen vidtar i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 14 Ansvarsfriskrivning från ledningsgruppen

Användarna är (1) att användaren använde eller inte kunde använda den här tjänsten, (2) obehörig åtkomst eller obehörig modifiering, och (3) av andra användare i den här tjänsten. Handlingar, (4) imitation av en tredje part, (5 ) Alla skador orsakade av eller relaterade till andra ärenden relaterade till denna tjänst (psykisk nöd eller förlorade vinster eller annan ekonomisk förlust) Jag håller med om att ledningsgruppen inte kommer att hållas ansvarig för skador (vinst). Ledningsgruppen garanterar inte äktheten, aktualiteten, säkerheten etc. av informationen som ges av ledningsgruppen. Ledningsgruppen ansvarar inte för skador som orsakats användaren i samband med informationen från ledningsgruppen. Investeringsinformationen från ledningsgruppen eller en tredje part i samband med denna tjänst är avsedd att tillhandahålla allmän information och är en analys av värdet av värdepapper eller värdet av finansiella produkter. Det är inte avsett att ge råd på investeringsbeslut baserat på. Ledningsgruppen garanterar inte att denna tjänst är fri från defekter (inklusive brister i programvara som licensierats av ledningsgruppen från en tredje part). Om det konstateras att det finns en defekt i den här tjänsten kommer ledningsgruppen att försöka rätta till den, men vi ansvarar inte för skador som orsakats användaren på grund av defekten i den här tjänsten. .. Användaren ska spara, hantera och säkerhetskopiera innehållet och registreringsinformationen som redigerats av användaren på egen risk. Även om hela eller delar av innehållet och registreringsinformationen som redigerats av användaren som använder den här tjänsten går förlorad eller förfalskas, har ledningsgruppen ansvaret för att återställa den och allt annat ansvar. Skall inte. Användaren får använda hela eller en del av tjänsterna från tredje part på grund av att alliansen med den tredje parten som är ansluten till ledningsgruppen har upphört, tredjepartsinnehållet i tjänsten, ändringen av ledningspolicyn eller Observera att du kanske inte kan använda hela eller delar av denna tjänst på grund av oförmågan att göra det. Ledningsgruppen är inte ansvarig för skador som uppkommit av användaren i samband med tjänster från tredje part som är anslutna till ledningsgruppen. Ledningsgruppen är inte ansvarig för eventuella problem som uppstår mellan användare eller mellan användare och tredje part. I det osannolika fallet att en tvist uppstår mellan användare eller mellan en användare och en tredje part och ledningsgruppen tvingas svara direkt på detta kommer användaren att få skador och kostnader (rimliga) för ledningsgruppen. ) etc. ska kompenseras.

Artikel 15 Tillfälligt avbrott för drift av denna tjänst på grund av underhållsarbete etc.

Ledningsgruppen kan tillfälligt avbryta driften av denna tjänst utan föregående meddelande eller samtycke till användaren i följande fall, och användaren samtycker till detta i förväg. Jag kommer att göra det. När du utför underhåll relaterat till den här tjänsten, kan du ändra specifikationerna för den här tjänsten, reparera fel i systemet etc. Naturkatastrofer eller andra nödsituationer kan inträffa eller kan inträffa, eller på grund av omarbetning eller antagande av lagar och förordningar. tjänsten blir svår eller omöjlig När driftsteamet avgör att det är nödvändigt att tillfälligt stoppa driften av denna tjänst av oundvikliga skäl Tillfällig drift av den här tjänsten som anges i föregående stycke Även om användaren inte kan använda den här tjänsten på grund av till avstängning ska ledningsgruppen inte ta något ansvar.

Artikel 16 Representationer och garantier avseende uteslutning av antisociala krafter

Användaren uttrycker och garanterar ledningen att följande frågor inte gäller vid början av tjänsten och under den framtida användningsperioden. ・ Boryokudan Boryokudan-medlemmar Boryokudan anslutna företag ・ Sociala rörelser, etc., eller speciella intelligenta gangsters, etc. Andra motsvarande ovanstående Användare kan använda sig själva eller tredje part., Vi uttrycker och garanterar att vi inte agerar i följande fall vid starten av tjänsten och under den framtida användningsperioden. ・ Våldshandlingar Orimliga krav bortom juridiskt ansvar ・ Handlingar som hotar ord och handlingar eller använder våld i samband med transaktioner ・ Spridning av rykten, förfalskning eller användning av makt Om ledningsgruppen fastställer att användaren har brutit mot den här artikeln, ledningsgruppen kommer att svara på överträdelsen baserat på detta avtal etc. Att göra.

Artikel 17 Tilldelning av rättigheter och skyldigheter etc.

Användaren får inte tilldela, låna ut eller pantsätta några rättigheter och skyldigheter baserade på status enligt detta avtal etc. till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från ledningsgruppen. När ledningsgruppen överför verksamheten som är relaterad till denna tjänst till en tredje part på grund av en sammanslagning, affärsöverföring eller andra skäl, status enligt detta avtal, rätten baserad på detta avtal etc. Skyldigheter och användarregistreringsinformation och innehåll kan överföras till efterföljaren för det berörda företaget, och användaren godkänner i förväg.

Artikel 18 Avskiljbarhet

Även om vissa av bestämmelserna i detta avtal bedöms vara ogiltiga baserat på lagen, kommer andra bestämmelser i detta avtal att vara giltiga. Även om vissa av bestämmelserna i detta avtal etc. är ogiltiga eller annullerade i förhållande till en användare, kommer detta avtal etc. att gälla i förhållande till andra användare.

Artikel 19 Förfrågningsfönster

Kontakta följande fönster för frågor om detta avtal. Tjänstnamn: Google Tasks Client E-postadress: info@thetodo.net Etableringsdatum: 13 december 2019