Gebruiksvoorwaarden

Zorg ervoor dat u akkoord gaat met deze voorwaarden voordat u de service "Google Tasks Client" gebruikt die wordt geleverd door het Google Tasks Client-team (hierna het "operationele team" genoemd).

Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden

De Google Tasks Client Servicevoorwaarden (hierna de "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op alle relaties tussen het managementteam en alle gebruikers van de Service (hierna de "Gebruikers" genoemd). Door gebruik te maken van deze dienst wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van deze overeenkomst. Naast deze overeenkomst gaat de gebruiker akkoord met verschillende voorschriften opgesteld door het managementteam (hierna te noemen "individuele voorschriften") en maakt hij gebruik van deze dienst. Indien de bepalingen van de individuele bepalingen afwijken van deze overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de individuele bepalingen. Deze overeenkomst en individuele bepalingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "deze overeenkomst, enz.") kunnen op elk moment naar goeddunken van het managementteam worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Als deze overeenkomst wordt gewijzigd, wordt deze van kracht wanneer deze wordt weergegeven in de gebruiksvoorwaarden, tenzij anders aangegeven door het managementteam. Bovendien zullen de gewijzigde voorwaarden worden toegepast op het gebruik van deze dienst door de gewijzigde gebruiker, en door het gebruik wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

Artikel 2 Begripsbepaling

De betekenis van de termen die in deze Algemene voorwaarden worden gebruikt, is zoals uiteengezet in de volgende items. 'Deze service' is een service van het managementteam waarmee gebruikers informatie over Google-accounts en -taken in de managementteamservice en de bijbehorende managementteamservice kunnen vastleggen, bewerken en beheren. Verwijst naar alle services die worden geleverd door . "Managementteamsite" betekent een website beheerd door het managementteam waarvan het unieke domein "thetodo.net" is en waarvan het subdomein optioneel is, inclusief de aanwezigheid of afwezigheid. "Management Team Service" betekent de applicatie en gerelateerde software "Google Tasks Client" geleverd door het Management Team. "Registratie-informatie" betekent het e-mailadres, de naam, het pictogram en de informatie die door de gebruiker aan het managementteam wordt verstrekt via deze service en alle services die worden geleverd door de site van het managementteam of de service van het managementteam in verband met deze service. Dat zal ik doen. "Inhoud" betekent gegevens, documenten, software, afbeeldingen, tekens en alle andere informatie. "Lid" betekent een gebruiker die de gebruikersregistratieprocedure heeft voltooid en deze service gebruikt.

Artikel 3 Gebruiksvoorwaarden van deze dienst

Degenen die van deze dienst gebruik willen maken, zullen deze dienst met eigen wil en verantwoordelijkheid gebruiken na akkoord te zijn gegaan met de inhoud van deze overeenkomst. Wanneer u deze service gebruikt, wordt aangenomen dat deze servicekant heeft ingestemd met het ontvangen van de gegevens die zijn geverifieerd via Google OAuth-authenticatie en door hemzelf zijn goedgekeurd. Als de sollicitant echter in het verleden deze voorwaarden heeft geschonden, als het managementteam vaststelt dat er een risico is op overtreding van deze voorwaarden, enz., of als het managementteam oordeelt dat het ongepast is. accepteer het gebruik van. Wanneer de gebruiker registratie-informatie, taakinformatie of andere informatie invoert via deze service, zal hij / zij de laatste ware en nauwkeurige informatie invoeren als zijn / haar eigen informatie. Leden zullen vrijwillig de geregistreerde informatie op eigen risico wijzigen, toevoegen of anderszins beheren.

Artikel 4 Wijzigingen aan deze dienst etc.

Het managementteam kan deze service op elk moment en om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk wijzigen, toevoegen, opschorten of beëindigen (hierna in dit artikel "wijziging, enz." Genoemd). Het managementteam kan een vergoeding vragen voor (een deel van) deze dienst. Het managementteam is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van wijzigingen in deze service.

Artikel 5 Annulering van inschrijving, opschorting van de dienst

Het managementteam kan de gebruiksbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving intrekken als het lid vaststelt dat de volgende punten van toepassing zijn. Als er een handeling is die in strijd is met deze overeenkomst, enz. Als er een andere reden is die het managementteam ongepast acht In het geval van de vorige paragraaf zal het managementteam, zelfs als er enige schade ontstaat bij de gebruiker, Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid. Indien de gebruiksautoriteit wordt ingetrokken op basis van het voorgaande lid, is het managementteam niet verplicht de content van de gebruiker te blijven bewaren.

Artikel 6 OAuth-authenticatie

De gebruiker krijgt de gebruiksautoriteit alleen wanneer hij is geverifieerd via de Google OAuth-authenticatieknop van deze service. Als het e-mailadres niet langer tot uw controle behoort, moet u het wijzigen in een ander beschikbaar e-mailadres dat tot uw controle behoort. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw e-mailadres en wachtwoord. Leden kunnen het e-mailadres en wachtwoord die worden gebruikt voor OAuth-authenticatie niet overdragen naar of gebruiken aan een derde partij. Het resultaat van het gebruik en alle daarmee samenhangende verantwoordelijkheden behoren toe aan de persoon die zich als gebruiker heeft geregistreerd. Schade veroorzaakt door het gebruik van ID en wachtwoord door een derde partij, schade veroorzaakt doordat het niet op de hoogte is gebracht door het managementteam door een onjuist e-mailadres opgegeven aan het managementteam, overige schade, etc. Het managementteam neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze.

Artikel 7 Intrekking

Aangezien deze service alleen authenticeert met Google OAuth-authenticatie en de lidgegevens van de gebruiker niet op een externe server bewaart, is er geen concept van het verwijderen van lidgegevens (doorgaans "intrekking" genoemd). Als de gebruiker deze service van de Google-accountinformatie wil blokkeren, moet de gebruiker zelf proberen om deze service los te koppelen van de site met Google-accountinformatie. Op dat moment is het managementteam niet verplicht om de geregistreerde informatie of inhoud van het geblokkeerde lid of enige daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid te blijven bewaren.

Artikel 8 Verbetering van de gebruiksomgeving

Gebruikers moeten op eigen kosten en verantwoordelijkheid de nodige apparatuur, software, communicatiemiddelen enz. Voorbereiden en deze op de juiste manier aansluiten en bedienen. Gebruikers zullen beveiligingsmaatregelen nemen, zoals het voorkomen van computervirusinfectie, onbevoegde toegang en informatielekken in overeenstemming met hun eigen gebruiksomgeving. Het managementteam is niet betrokken bij de gebruiksomgeving van de gebruiker en is er niet verantwoordelijk voor.

Artikel 9 Behandeling van persoonlijke informatie

Het managementteam zal op gepaste wijze omgaan met persoonsgegevens op basis van het "privacybeleid" van het managementteam.

Artikel 10 Bladeren en gebruiken van statistische gegevens enz.

Het managementteam creëert statistische gegevens enz. Die zijn verwerkt, geaggregeerd en geanalyseerd zodat de inhoud, registratie-informatie enz. Niet kan worden geïdentificeerd en geïdentificeerd, en de gebruiksgeschiedenis of statistische gegevens enz. Kunnen worden bekeken en gebruikt zonder eventuele beperkingen (derde). Het zal voor gebruikers mogelijk zijn om het te bekijken en te gebruiken, het als marketingmateriaal aan te bieden, nieuwe functies van deze service te ontwikkelen en de markt te onderzoeken (maar niet daartoe beperkt), en de gebruiker zal dit doen in vooraf, ik accepteer het.

Artikel 11 Auteursrecht op inhoud

Als de inhoud die door de gebruiker in deze service wordt verwerkt, overeenkomt met een auteursrechtelijk beschermd werk, is het auteursrecht van het auteursrechtelijk beschermde werk voorbehouden aan de gebruiker. De gebruiker zal de morele rechten van de auteur niet uitoefenen met betrekking tot het gebruik van het werk door het managementteam op basis van deze sectie en de door het managementteam gelicentieerde derde. Met uitzondering van het copyright gespecificeerd in de vorige paragraaf, behoren het copyright en andere rechten met betrekking tot de inhoud met betrekking tot deze service toe aan het managementteam, en de gebruiker mag de inhoud die hiermee verband houdt kopiëren, screenen, openbaar verzenden, distribueren, overdragen service zonder toestemming., Uitlenen, vertalen, bewerken, secundair gebruik, etc. zijn niet mogelijk.

Artikel 12 Verbodsbepalingen voor gebruikers

De gebruiker zal geen enkele handeling uitvoeren waarvan het managementteam oordeelt dat deze onder elk van de volgende items valt of kan vallen. ・ Handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarden, enz. Handelingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden ・ Handelingen die illegale handelingen, criminele handelingen of antisociale handelingen impliceren, uitlokken, aanmoedigen of aanbevelen ・ Het managementteam , gebruikers of handelingen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en handelsmerkrechten van derden ・ Handelingen die inbreuk maken op eigendom, kredietwaardigheid, eer en privacy van het managementteam, gebruikers of derden ・ Voor commerciële doeleinden of commerciële doeleinden Handelingen waarbij deze service wordt gebruikt voor het doel (met uitzondering van die welke zijn overeengekomen door het operatieteam) ・ Handelingen die de server zwaar belasten buiten de reikwijdte van normaal gebruik, handelingen die de dienst promoten en andere handelingen die de werking van deze service Handelingen -Het verzenden of plaatsen van schadelijke computerprogramma's zoals computervirussen -Andere handelingen die het managementteam ongepast acht

Artikel 13 Reactie op overtredingen

Indien het managementteam vaststelt dat de gebruiker deze afspraak heeft geschonden, kan het managementteam de volgende maatregelen nemen voor de gebruiker. Het managementteam is hiertoe echter niet verplicht. ・ Stop handelingen die in strijd zijn met deze overeenkomst, enz., en verzoek dat soortgelijke handelingen niet worden herhaald. ・ Verwijder en corrigeer de overtreding. ・ Zet het gebruik van deze service tijdelijk stop. ・ Openbaarmaking van feiten over overtredingen binnen en buiten deze dienst (inclusief het verstrekken van informatie aan de politie en andere openbare instellingen in het geval van een strafzaak of andere zaken) Nadelig voor de gebruiker vanwege de maatregelen in de vorige paragraaf Het management team kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die kan optreden. Houd er rekening mee dat we geen vragen of klachten accepteren over de acties die het managementteam heeft ondernomen in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

Artikel 14 Disclaimer van het managementteam

De gebruikers zijn (1) dat de gebruiker deze service wel of niet heeft gebruikt, (2) ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde wijziging, en (3) door andere gebruikers in deze service. Handelingen, (4) zich voordoen als een derde partij, (5) ) Alle schade veroorzaakt door of verband houdend met andere zaken die verband houden met deze dienst (mentale nood of gederfde winst of enig ander financieel verlies) Ik ga ermee akkoord dat het managementteam niet aansprakelijk zal zijn voor schade (winst). Het managementteam staat niet in voor de authenticiteit, actualiteit, zekerheid, etc. van de informatie die door het managementteam wordt verstrekt. Het managementteam is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt in verband met de informatie verstrekt door het managementteam. De beleggingsinformatie die door het managementteam of een derde partij wordt verstrekt in verband met deze dienst is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en is een analyse van de waarde van effecten of de waarde van financiële producten. Het is niet bedoeld als advies op investeringsbeslissingen op basis van. Het managementteam garandeert niet dat deze service vrij is van defecten (inclusief defecten in software waarvoor het managementteam een ​​licentie heeft gekregen van een derde partij). Als wordt geconstateerd dat er een defect is in deze service, zal het managementteam proberen dit te corrigeren, maar we zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het defect in deze service ... De gebruiker zal de door de gebruiker bewerkte inhoud en registratie-informatie op eigen risico opslaan, beheren en er een back-up van maken. Zelfs als alle of een deel van de inhoud en registratie-informatie die is bewerkt door de gebruiker die deze service gebruikt verloren of vervalst is, draagt ​​het managementteam de verantwoordelijkheid om deze te herstellen en alle andere verantwoordelijkheden. De gebruiker kan gebruik maken van alle of een deel van de diensten van de derde partij als gevolg van de beëindiging van de alliantie met de derde partij die is aangesloten bij het managementteam, de service-inhoud van de derde partij, de wijziging van het managementbeleid of de Houd er rekening mee dat u deze service mogelijk niet geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken omdat u dit niet kunt doen. Het managementteam is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt in verband met de dienstverlening van aan het managementteam gelieerde derden. Het managementteam is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die zich voordoen tussen gebruikers of tussen gebruikers en derden. In het onwaarschijnlijke geval dat er een geschil ontstaat tussen gebruikers of tussen een gebruiker en een derde en het managementteam gedwongen wordt hier direct op te reageren, zal de gebruiker schade en (redelijke) kosten lijden aan het managementteam. Inclusief advocaatkosten ), enz. worden vergoed.

Artikel 15 Tijdelijke onderbreking van de werking van deze dienst wegens onderhoudswerkzaamheden e.d.

Het managementteam kan de werking van deze dienst tijdelijk onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming aan de gebruiker in de volgende gevallen, en de gebruiker stemt hier op voorhand mee in. Bij het uitvoeren van onderhoud in verband met deze service, het wijzigen van specificaties van deze service, het repareren van defecten in het systeem, enz. Natuurrampen of andere noodsituaties kunnen optreden of kunnen optreden, of als gevolg van herziening of inwerkingtreding van wet- en regelgeving. de service wordt moeilijk of onmogelijk Wanneer het operatieteam bepaalt dat het noodzakelijk is om de werking van deze service tijdelijk stop te zetten vanwege onvermijdelijke redenen Tijdelijke werking van deze service zoals gespecificeerd in de voorgaande paragraaf Zelfs als de gebruiker deze service niet kan gebruiken vanwege bij schorsing neemt het managementteam geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 16 Verklaringen en garanties met betrekking tot de uitsluiting van antisociale krachten

De gebruiker verklaart en garandeert aan het managementteam dat de volgende zaken niet van toepassing zijn bij aanvang van het gebruik van deze dienst en tijdens de toekomstige gebruiksperiode. ・ Boryokudan Boryokudan-leden Boryokudan-aangesloten bedrijven ・ Sociale bewegingen, enz., of speciale intelligente gangsters, enz. Anderen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande Gebruikers kunnen zichzelf of derden gebruiken., We verklaren en garanderen dat we niet zullen handelen in de volgende gevallen aan het begin van het gebruik van deze service en tijdens de toekomstige gebruiksperiode. ・ Daden van gewelddadige eisen Onredelijke eisen die buiten de wettelijke verantwoordelijkheid vallen ・ Daden van dreigende woorden en daden of geweld gebruiken met betrekking tot transacties ・ Geruchten verspreiden, namaak gebruiken of macht gebruiken Als het managementteam vaststelt dat de gebruiker dit artikel heeft overtreden, het managementteam zal op de overtreding reageren op basis van deze overeenkomst, enz. Te doen.

Artikel 17 Overdracht rechten en plichten e.d.

De gebruiker zal geen rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de status uit deze overeenkomst ed aan een derde overdragen, uitlenen of verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het managementteam. Wanneer het managementteam het bedrijf met betrekking tot deze dienst overdraagt ​​aan een derde partij als gevolg van een fusie, bedrijfsoverdracht of andere redenen, de status onder deze overeenkomst, het recht op basis van deze overeenkomst, enz. Verplichtingen en informatie over gebruikersregistratie en inhoud kan worden overgedragen aan de opvolger van het betreffende bedrijf, en de gebruiker stemt op voorhand in.

Artikel 18 Scheidbaarheid

Zelfs als sommige bepalingen van deze overeenkomst als ongeldig worden beoordeeld op basis van de wet, zijn andere bepalingen van deze overeenkomst geldig. Zelfs als sommige bepalingen van deze overeenkomst, enz. ongeldig of geannuleerd worden met betrekking tot een gebruiker, zal deze overeenkomst, enz. geldig zijn in relatie tot andere gebruikers.

Artikel 19 Onderzoeksvenster

Neem voor vragen over deze overeenkomst contact op met het volgende venster. Servicenaam: Google Tasks Client E-mailadres: info@thetodo.net Oprichtingsdatum: 13 december 2019