Zásady ochrany osobních údajů

Manažerský tým má následující zásady ochrany osobních údajů (dále jen „tyto zásady“) týkající se nakládání s osobními údaji uživatele ve službě poskytované v této aplikaci (dále jen „tato služba“). Určit.

1 Osobní údaje

„Osobní údaje“ označují „osobní údaje“, jak jsou definovány v zákoně o ochraně osobních údajů, a jsou to informace o žijících jednotlivcích, včetně profilu (včetně jména, e-mailové adresy a ikony) a úkolů Google zahrnutých v informacích. identifikovat konkrétního jednotlivce podle informací v informacích, jiných popisech atd. a informací, které mohou identifikovat konkrétního jednotlivce (osobní identifikační údaje), jako je vzhled.

2 Jak shromažďovat osobní údaje

Tato služba získává profil uživatele (jméno, e-mailovou adresu, ikonu atd.) A informace o úkolu v Úkolech Google po ověření OAuth pomocí rozhraní Google API. Ověřování OAuth bude prováděno pouze na webu Google a uživatelé nebudou vyzváni k zadání své e-mailové adresy a hesla v rámci této služby.

3 Zacházení se získanými osobními údaji

Získané osobní údaje budou uloženy pouze v počítači (místním), kde uživatel používá tuto službu, a v Úkolech Google propojených s účtem Google uživatele. Nebudeme posílat vaše osobní údaje na jiné servery nebo společnosti třetích stran. Komunikuje přímo mezi servery Google a vaším zařízením.

4 Účel shromažďování a používání osobních údajů

Účel, pro který vedoucí tým shromažďuje a používá osobní údaje, je uveden v každé z následujících položek. Poskytovat a provozovat tuto službu Odpovědět na dotazy uživatelů Informace o nových funkcích, aktualizacích, kampaních atd., které uživatel používá, a další služby poskytované operačním týmem. Odeslání e-mailu Pro údržbu , důležitá oznámení atd. Pro případ, že vás budeme podle potřeby kontaktovat Identifikujte uživatele, kteří porušují podmínky služby nebo mají v úmyslu službu používat k podvodným nebo nepřiměřeným účelům. Odmítnout použití Umožnit uživateli prohlížet, měnit, mazat nebo zobrazit stav využití jeho registračních informací Účely spojené s výše uvedeným účelem použití

5 Změna účelu použití

Vedoucí tým změní účel použití osobních údajů, pouze pokud je rozumně uznáno, že účel použití souvisí s účelem před změnou.

6 Poskytování osobních údajů třetí straně

Vedoucí tým neposkytne osobní údaje třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou následujících případů. To však neplatí, pokud to umožňuje zákon o ochraně osobních údajů a další zákony a předpisy. Když je nutné chránit život, tělo nebo majetek osoby a je obtížné získat souhlas osoby Zlepšit veřejné zdraví nebo podpořit zdravý vývoj dětí Když je to zvlášť nutné a je obtížné získat při provádění záležitostí stanovených zákonem spolupracuje souhlas dané osoby, árodní agentura nebo místní veřejný orgán nebo osoba jím pověřená. Je-li to nutné a existuje riziko, že získání souhlasu dané osoby bude bránit výkonu příslušných záležitostí.

7 Změna zásad ochrany osobních údajů

Obsah těchto zásad může být změněn bez upozornění uživatele, s výjimkou zákonů a předpisů a dalších záležitostí specifikovaných jinak v těchto zásadách. Pokud není správcovským týmem stanoveno jinak, změny zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění v této službě.

8 Dotazy

V případě dotazů týkajících se těchto zásad prosím kontaktujte následující. E-mailová adresa: info@thetodo.net Datum platnosti: 2019/12/1